zaterdag 21 mei 2011

Stanza 5 (V)

Op blz. 52 in de Geheime Leer deel I geeft H.P.B. Blavatsky aan:
In Stanza V wordt het proces van de wereldvorming beschreven; eerst verspreide kosmische stof, dan de vurige 'wervelwind', het eerste stadium in de vorming van een nevelvlek. Die nevelvlek verdicht zich en vormt, na verscheidene transformaties te hebben ondegaan, een zonne-Heelal, een planeetketen of één enkele planeet, al naar het geval is.

-----------------------------------------------

“Het innerlijke ontwerp begint een uiterlijke vorm aan te nemen.”

1. “De Oorspronkelijke Zeven, de Eerste Zeven Ademingen van de Wijsheidsdraak verwekken op hun beurt uit hun Heilige Rondwarrelende Ademingen de Vurige Wervelwind.

2. Zij stellen hem tot boodschapper van hun wil. De Dzyu wordt Fohat; de gezwinde zoon der Godszonen, wier zonen de Lipika zijn, volbrengt kringzendingen. Fohat is het ros en de gedachte is de ruiter. Hij schiet als het weerlicht door de vurige wolken; doet drie, vijf en zeven schreden door de zeven opper- en de zeven nederregionen. Hij verheft zijn stem, roept de ontelbare vonken en voegt ze samen.

3. Hij is hun geleidegeest en gids. Wanneer hij begint te werken, scheidt hij de vonken van het Lagere Rijk, die van vreugde trillen, zwevend in hun stralende verblijven, en vormt daarmee de kiemen van wielen. Hij plaatst hen in de zes richtingen der ruimte, en een in het midden – het centrale wiel.

4. Fohat trekt spiraal-lijnen om het zesde aan het zevende- de kroon – te verbinden; een leger van de Zonen des Lichts staat aan elke hoek; in het middenwiel is de Lipika.
Zij zeggen: Dit is goed; de eerste Goddelijke wereld is gereed, de eerste is nu de tweede. Dan weerkaatst het “Goddelijk Arûpa”zich in de Chhâyâ Loka, het eerste gewaad van de Anupâdaka.

5. Fohat doet vijf schreden en bouwt een gevleugeld wiel aan iedere hoek van het vierkant, voor de vier heiligen en hun legerscharen.

6. De Lipika omschrijven de driehoek, de eerste een, de teerling, de tweede een, en het pentagram binnen het ei. Het is de ring “Verder niet” genaamd voor hen, die dalen en stijgen, zomede voor hen, die tijdens de Kalpa zich spoeden naar de grote dag “Wees met ons”. Dus werden de Rûpa en de Arûpa gevormd; van één licht zeven lichten; van iedere der zeven zevenmaal zeven lichten. De wielen aanzien de ring.
------

H.P.B. begint met te zeggen dat “dit misschien de moeilijkst te verklaren van alle Stanza’s is”.Aan de andere kant, daar zij ons steeds dichter tot de
manifestatie brengt, zoals wij die kenen op ons gebied, “zegt”, zij ons veel.

Zij vertelt ons, dat deze Zonen van het Licht, de “Zonen van het Denkvermogen”, de wortels zelve van de geestelijke mens zijn en dat, “om een ten volle bewust, goddelijk wezen te worden, de oorspronkelijke, geestelijke intelligenties het menselijke stadium moeten doorlopen”, waarmee zij niet alleen de mensheid van onze aarde bedoelt, maar ook de “stervelingen” aan alle andere werelden. Dit is belangrijk, omdat sommigen ten onrechte leren, dat het mogelijk is het menselijke stadium helemaal over te slaan.

Dit menselijk stadium wordt gevormd door diegenen die het passende evenwicht hebben bereikt tussen geest en substantie, zoals wij nu, aangezien het midden van het vierde wortelras op de vierde ronde werd gepasseerd. Zij legt er ook de nadruk op dat “ieder atoom in het universum de mogelijkheid van zelfbewustzijn in zich heeft.”

“De vurige wervelwind” is natuurlijk Fohat, en zij geeft ons vele definities en beschrijvingen van de rol van Fohat, zijnde “de belangrijkste figuur in de esoterische kosmogonie” en zij legt er de nadruk op dat deze “tot in de kleinste bijzonderheden moet worden bestudeerd.”

“Dzyu” is ‘de uiting van de collectieve wijsheid van de Dhyâni-Buddhas.’(Hemelse Buddhas).

“Fohat” is in het ongemanifesteerde universum iets anders dan in de wereld van de verschijnselen en de kosmische wereld. In de laatst genoemde is het de occulte, Electro- vitale kracht die onder de invloed van de wil van de scheppende Logos alle vormen verenigt en te samenbrengt, hun daarbij de eerste impuls gevend die mettertijd wet wordt. Het is een abstract, filosofische idee, totdat Vader-Moeder geboren worden.

Wanneer de goddelijke Zoon tevoorschijn komt. Wordt Fohat de voortstuwende kracht, een werkzame energie, die er de oorzaak van is, dat het Ene Twee wordt en Drie op het kosmische gebied van manifestatie. Het is de verpersoonlijkte electro-vitale energie, de samenbundelende eenheid van alle kosmische energieën op de ongeziene en op de geopenbaarde gebieden. Op het aardse gebied wordt zij gevoeld als de magnetische en actieve kracht die wordt voortgebracht door de sterke wens van de magnetiseur. Op het kosmische gebied is zij de bouwende kracht die de vorming van de dingen ten uitvoer brengt. Het is Zonne-energie. In zijn hoedanigheid van Goddelijke Liefde (Eros) is het de elektrische kracht van verwantschap en sympathie en wordt het allegorisch voorgesteld als het trachten, de zuivere Geest, de Straal, in verbinding te brengen met de Ziel, in de mens de Monade vormend.

“De vonken van het Lagere Rijk”- de minerale atomen.

“Wielen” zijn krachtcentra, waaromheen zich kosmische substantie ontwikkelt tot bollen en sferen, en op ons gebied, voor iedere van ons, tot onze sfeer van ervaring, d.w.z. onze aardlevens.

Het ‘leger’ aan elke hoek is de Engelenschaar (Dhyân-Chohans).

“Het eerste is de tweede”, omdat de eerste in werkelijkheid niet de eerste kan worden gerekend, hij is in de eerste plaats in het rijk van de oorzakelijke dingen. Bijv., van de zeven beginselen van de mens is Atma niet in werkelijkheid het eerste, omdat het een universeel beginsel is. Buddhi is ons eerste individuele beginsel.

“Vuur”. De meest volmaakte en onvervalste weerkaatsing, in de hemel en op aarde, van de ENE VLAM. Het is leven en dood, de oorsprong en het einde van elk geopenbaard schepsel, goddelijke substantie.

“Stappen”, die Fohat doet, zijn voor de opbouw van de kosmische en menselijke beginselen en op dit punt begint het denkvermogen naar buiten te functioneren.


“Ring-niet-verder”
Is noch een plaats, noch meetbaar als afstand, hij bestaat in de absolute oneindigheid. G. de P. legde in zijn “ Occult Glossarium” uit: “Een mens kan zich naar binnen keren, stap voor stap naar binnen gaan, hoger klimmend naarmate zijn geestelijke kracht en vermogen groter en subtieler worden, totdat hij buiten het bereik van zijn normale vermogens komt en de “Ring-niet-verder”overschrijdt.
Waar en wat is deze ring? In iedere tijdkring van ‘s mensen bewustzijn is hij de uiterste grens die zijn geest kan bereiken. Daar houdt hij stil en kijkt in de oneindigheid in het ongeopenbaarde van waaruit hij kwam. Het ongeopenbaarde is in ons, het is het innerlijkste van het innerlijkste van onze ziel, onze geest, ons essentieel wezen. Wij kunnen het in feite nooit bereiken.”


“Dag-zij-met-ons”
. ‘Beter’, zegt H.P.B., “Dag-kom-tot-ons”. Het verwijst naar de lange rustperiode, Paranirvâna genaamd, in andere woorden onze terugkeer tot onze Goddelijke Bron, voor een andere periode van manifestatie.

Sri Krishna Prem zegt van vers 2, wanneer Fohat met zijn werkzaamheden begint: “Nu richt het denkvermogen van het universum zich naar buiten. De ogenblikken in de eeuwigheid worden gescheiden in verleden, heden en toekomst. De ogenblikken van de innerlijke eenheid vallen uiteen, synthese en analyse, aantrekking en afstoting, goed en kwaad, vorm en kracht.”

En van vers 4: “Het bewustzijn zelf brengt het universum voort, en, het voorgebrachte hebbende, treedt het er zelf binnen en bezielt het. Uit eigen wil beweegt het bewustzijn zich naar het avontuur van de nederdaling en niet als gevolg van een of ander uiterlijk decreet.”
--------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten